ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на платформата за интерактивно образование в 360°

IEDU360

 

 1. общи разпоредби

 

 • (1) Платформата IEDU360 осигурява техническа инфраструктура за интерактивно образование в 360°, действа като средище за ученици, учители и училища от всички нива и форми на обучение и образование, и е достъпна за всеки желаещ на URL-адрес IEDU360.eu

(2) IEDU360 се разработва и поддържа от Фондация „Интерактивна България“ с ЕИК-176889119 и адрес в гр. София 1504, ул. Марин Дринов №13, ет. 1, представлявана от председателя Иван Велков, с когото можете да се свържете на електронен адрес ibfprojectbg@gmail.com

 

 • (1) Преглеждането, възлагането и ползването на услуги от IEDU360 представлява „услуга на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставя само при изрично желание от Ваша страна, изразено от Вас чрез действията Ви в потребителския интерфейс.

(2) Всяко действие в IEDU360 представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което Вие можете да бъдете обвързани в предвидените от закона случаи.

(3) Потребител на IEDU360 е всяко лице, което достъпва базата данни на IEDU360 и/ли извършва каквито и да било действия в интерфейса на IEDU360.

(4) Със зареждането на IEDU360, с извършването на регистрация и/ли с изпълнението на която и да било от функциите на IEDU360, Вие декларирате, че сте се запознали с Общите условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.

(5) За малолетни лица действията по ал.ал. 2 и 3, и декларирането по ал. 4 се осъществяват от и под контрола на упражняващо родителската грижа пълнолетно и дееспособно лице, а за непълнолетни лица – със съгласието и под контрола на такова лице.

 

 • (1) Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в страницата на IEDU360. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите ползването на IEDU360.

(2) Общите условия влизат в сила 30 дни след публикуването им официалната страница на IEDU360. Последна актуализация на Общите условия е направена на 10.11.2018 г.

 

 • В случай, че законните Ви потребителски права бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес KZP.bg

 

 1. защита на личните данни

 

 • (1) Фондация „Интерактивна България“ действа като Администратор на лични данни. Личните данни, които предоставяте в IEDU360, се предоставят доброволно от Вас, защитени са със съвременни организационни и технически средства за обезпечаване на информационната сигурност, и се ползват само за предоставяне на услугите, които достъпвате.

(2) По-специално в IEDU360 се обработват следните лични данни, предоставени от Вас:

 1. за регистрация в системата като ученик:
  • потребителско име,
  • e-mail адрес,
  • парола;
 2. за регистрация в системата като учител:
  • потребителско име,
  • фотография,
  • свободно представяне (по желание),
  • e-mail адрес,
  • парола;
 3. за регистрация в системата като училище:
  • наименование на училището,
  • фотография,
  • свободно представяне (по желание),
  • публично представени уроци,
  • публично представени контакти,
  • име на представляващия,
  • длъжност на представляващия,
  • e-mail адрес,
  • парола.

(3) Данните на ученика по ал. 2, т. 1, б.б. „а“ и „б“ са видими само за учителите, чиито уроци, упражнения и тестове ползва съответният ученик. Данните на учителя по ал. 2, т. 2, б.б. „а“-„г“ и данните на училището по ал. 2, т. 3, б.б. „а“-„д“ са видими за всеки потребител в IEDU360, включително и без регистрация.

(4) Данните на ученици и учители, които си сътрудничат с определено училище и във връзка с това сътрудничество осъществяват взаимодействията си в IEDU360, могат да включват и допълнителни параметри, валидни за съответното училище, стоящи извън обхвата на правомощията и отговорностите на IEDU360, и са предмет на допълнително договаряне.

 

 • (1) IEDU360 поддържа „бисквитки“ (coocies), представляващи малки текстови файлове, които се зареждат във Вашия компютър с цел осигуряване правилното функциониране на системата.

(2) Със зареждането на IEDU360 и/ли с изпълнението на която и да било от функциите на IEDU360, Вие декларирате, че приемате на Вашия компютър да бъдат зареждани „бисквитки“, които остават в паметта на компютъра и след напускането на IEDU360.

(3) „Бисквитките“ позволяват съхраняването на информация за всички извършени действия във IEDU360, без това да включва достъп до каквито и да било Ваши лични данни, респективно – без това да включва възможност за Вашето индивидуално или групово профилиране. Екипът може да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания.

(4) Можете по всяко време да изтриете заредените във Вашия компютър „бисквитки“ от настройктие на браузъра или от тези на операционната система, която ползвате. В такъв случай системата ще преустанови разпознаването на Вашата текуща сесия и ще ви възприеме като нов потребител (в случай, че сте се вписали, ще бъдете отписани и ще трябва да се впишете повторно).

 

 • (1) IEDU360 предоставя Ваши лични данни на трети страни само с Вашето изрично съгласие или в изрично предвидените от закона случаи.

(2) IEDU360 Ви дава възможност да преглеждате своите данни, да нанасяте корекции в тях и да ги изтриете, или да изискате това да бъде направено служебно от нас.

(3) Можете по всяко време и без допълнителни условия да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от IEDU360, при което същите ще бъдат заличени служебно. Достатъчно е да ни пишете от Вашия e-mail на ibfprojectbg@gmail.com

(4) Създаваните от Вас уроци, упражнения и тестове не представляват лични данни.

(5) В случай, че правата Ви за защита на Вашите лични данни бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.CPDP.bg

 

III. услуги и отношения

 

 • (1) IEDU360 не е обучителна или образователна институция, а служи единствено като техническа инфраструктура за интерактивно образование в 360°, която се ползва като средище за ученици, учители и училища от всички нива и форми на обучение и образование.

(2) Уроците, упражненията и тестовете, публикувани в IEDU360, имат за цел да разширят общата култура на учениците, да провокират тяхното въображение и да ги подтикнат към усвояване на учебното съдържание. Те не заместват утвърдените учебници и учебни материали.

 

 • (1) Уроците в IEDU са базирани на 360° и VR технологии, и представят учебното съдържание по интерактивен визуален начин, позволяващ непосредствено взаимодействие с него, разширяване на общата култура, провокиране на въображението и насърчаване на обучителния процес.

(2) Упражненията в IEDU са насочени към осъществяване на самоподготовка и проверка на придобитите знания и умения от страна на учениците, най-често като домашна работа или демонстрация на резултатите от обучителния процес.

(3) Тестовете в IEDU са насочени към проверка от страна на учителите на степента на усволяване на учебното съдържание и към подпомагане оценяването на учениците във формалното обучение и образование – доколкото съответните учители и ученици са обвързани в такова обучение и образование, и съответното училище прилага инфраструктурата на IEDU в своята дейност.

 

 • (1) Всеки желаещ може да регистрира себе си като учител и да публикува в IEDU360 свои уроци, упражнения и тестове. IEDU360 не контролира съдържанието на уроците, упражненията и тестовете, и не носи отговорност нито за тяхното съдържание, нито за съответствието им с утвърдени обучителни и образователни програми, стандарти и изисквания.

(2) IEDU360 предоставя уроците, упражненията и тестовете, публикувани от учителите по ал. 1, „във вида, в който са“ и доколкото същите не съставляват очевидно престъпление, не носи отговорност за тяхното премахване при установени нередности. IEDU360 не е страна в отношенията между учител и ученик, и упражняващото родителска грижа лице, когато ученикът не е пълнолетен.

 

 • (1) IEDU360 утвърждава регистрацията на училища само след проверка за автентичност на направените изявления от представляващите лица и получено потвърждение от съответните училища.

(2) По взаимно съгласие между учител и училище с утвърдена в IEDU360 регистрация, съответният учител може да бъде обозначен като работещ в това училище.

(3) По взаимно съгласие между учител и училище с утвърдена в IEDU360 регистрация, създадените от учителя уроци, упражнения и тестове могат да бъдат обозначени като създадени в съответното училище.

 

 • (1) Както ученикът, така и учителят могат по всяко време да преустановят сътрудничеството си, като техните отношения следва да бъдат уредени помежду им.

(2) Преустановеното сътрудничество по ал. 1 не освобождава ученика от поетите задължения във връзка с възлагането на урок, упражнение или тест, чието създаване (предоставяне) вече е започнало по негово искане; нито от тези, възникнали от искането му да осъществи достъп до урок, упражнение или тест, които се предоставят съгласно определени условия, след като ученикът вече е стартирал преглеждането (изпълнението) им.

(3) Преустановеното сътрудничество по ал. 1 не освобождава учителя от поетите задължения във връзка със създаването на урок, упражнение или тест, чието създаване (предоставяне) вече е поел по искане на съответния ученик.

 

 • (1) Както учителят, така и училището могат по всяко време да преустановят сътрудничеството си, като техните отношения следва да бъдат уредени помежду им.

(2) Както учителят, така и училището могат да изискат заличаване на обозначаването, че учителят работи в училището, респективно – че неговите уроци са създадени в това училище.

(3) Нито учителят, нито училището се освобождават от поетите задължения помежду им и от отговорността, възникнала за причинени помежду им вреди.

 

 • IEDU360 не е страна в отношенията по чл.чл. 11 и 12. Единствената отговорност на IEDU360 във връзка с тези отношения се ограничана до вярно отразяване на заявените от учениците, учителите и училищата обстоятелства, и до своевременно нанасяне на исканите от тях корекции и предоставяне на наличната за тях информация в предвидените от закона случаи.

 

 1. интелектуална собственост

 

 • (1) Цялото съдържание в базата данни на IEDU360, което не е публично достъпно, представлява търговска тайна на Фондация „Интерактивна България“ и не може да бъде ползвано или разгласявано по какъвто и да било начин без изрично предварително писмено разрешение от собственика.

(2) Цялото съдържание в базата данни на IEDU360, което е публично достъпно, представлява собственост на лицето, което го е създало. С качването на това съдържание в техническата инфраструктура на IEDU360 съответното лице прехвърля неизключително, в световен мащаб и неограничено със срок право на Фондация „Интерактивна България“ да ползва това съдържание, включително и за цели извън IEDU360, включително като го превежда, преработва и комбинира с друго съдържание – лично или в сътрудничество със свои партньори и/ли подизпълнители.

 

 1. права и отговорности

 

 • (1) Всеки ученик, учител, училище или администратор, който достъпва IEDU360 чрез потребителски профили, се задължава да пази в тайна своята парола за достъп и носи отговорност за всички действия, извършени чрез неговата парола.

(2) До доказване на противното по надлежния ред, се приема, че всички действия, извършени с конкретна парола, са извършени от собственика на тази парола.

(3) Всеки ученик, учител, училище или администратор, който достъпва IEDU360, се задължава незабавно да уведоми Фондация „Интерактивна България“, ако паролата му (й) бъде разкрита от трети лица или ако чрез нея бъдат извършени действия, които той (тя) не е разрешил(а).

 

 • (1) Предоставянето на услуги от IEDU360 не включва осигуряването на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване и internet-свързаност между учениците, учителите, училищата и администраторите на IEDU360. Всяка от страните поема цялата отговорност за своето техническо обезпечаване.

(2) IEDU360 не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на конфиденциална информация при ползване на IEDU360, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или от незаконните действия на трети страни.

(3) IEDU360 се задължава в случай на технически срив да положи разумни усилия за запазване данните на учениците, учителите и училищата, като осигури възстановяване функционалността на системата във възможно най-кратки срокове.

 

 • Учениците, учителите и училищата носят отговорност в случай на ползване по какъвто и да било начин на незаконно съдържание, в това число, но не само – технологии или способи, предназначени или от естеството да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функционирането на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да способстват за осъществяването на неоторизиран достъп до чужди данни в IEDU360 или до софтуерното осигуряване на самата система.

 

 • (1) IEDU360 не носи отговорност за вреди, възникнали поради технически причини или неизпълнена услуга поради обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайно събитие, проблем в глобалната internet-мрежа, техническа повреда, неоторизиран пробив в системата на IEDU360 и други.

(2) „Случайно събитие“ по смисъла на ал. 1 е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно или го затруднява необосновано.

 

 • (1) Екипът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на IEDU360, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на IEDU360 с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.

(2) Екипът си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия във IEDU360 и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за тяхното индивидуално или групово профилиране.

(3) Екипът си запазва правото да поставя рекламни материали в IEDU360, по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите са собственост на рекламодателите и не съставляват очевидно нарушение на закона.

 

 • (1) Услугите на IEDU360 се предлагат „във вида, в който са“. Цялата отговорност за ползването на последните и за резултатите от това ползване лежи върху самите ползватели.

(2) IEDU360 ограничава своята отговорност до предоставянето на верни и обективни сведения за заявените и въведени от съответните ученици, учители и училища данни, уроци, упражнения и тестове, и за осъществените в системата действия. На проверка относно тяхната автентичност (и истинност, когато е приложимо) подлежат единствено исканията за утвърждаване регистрация на училища и исканията за обозначаване свързаността на определен учител и/ли на създадени от него уроци, упражнения и тестове със съответно училище.

 

 • IEDU360 не отговаря за промени в поведението и политиката на когото и да било от учениците, учителите и училищата – включително когато това води до невъзможност за изпълнение на поети от тях задължения.

 

 • (1) IEDU360 не носи отговорност за допуснати технически или печатни грешки при отразяване параметрите и условията по предлаганите в IEDU360 услуги, или за допуснати технически или печатни грешки, които са отразени в документацията на конкретно възложение, били са представени на ученика или учителя за одобрение и той ги е одобрил чрез потвърждаването им.

(2) Доколкото това не е направено от упражняващите родителска грижа лица или от училището, с което ученикът си сътрудничи, последният избира свободно и доброволно да възложи създаването на определен урок, упражнение или тест, или да ползва вече създаден такъв от конкретен учител, като IEDU360 не носи отговорност за качествата на подбрания учител и изпълнените от тях услуги.

(3) Упражняващите родителска грижа лица носят цялата отговорност за действията и изявленията на малолетните и непълнолетните ученици, съгласно относимото законодателство.

 

 1. допълнителни разпоредби

 

 • (1) Приложимо към тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия е българското законодателство.

(2) Преводът на настоящите Общи условия от български език на други езици е неофициален и в случай на противоречия приложимост намира оригиналната българска версия.

 

 • (1) Страните приемат да решават всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, с разумни преговори помежду си.

(2) В случай на невъзможност да се постигне съгласие по реда на ал. 1, страните приемат спорът (доколкото не се отнася до защита на потребителски права) да бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в гр. София, съгласно Устава на Съда и относимото българско законодателство.