Дунавска равнина - VII клас

Дунавска равнина 

1. Географско положение и обхват

Дунавската равнина е разположена в Северна България и обхваща около 31 хил.кв.км от територията на страната.

Простира се между р.Дунав на север и Предбалкана на юг; на запад - от долината на р.Тимок, на изток - до Черно море.

Важно е да обележим, че Дунавската равнина е една от природните области в България.

А какво наричаме природна област?
Това са големи части от територията на страната, които се отличават със сходни характеристики на природните компоненти - главно географско положение и форми на релефа.

Това са типични гледки от Дунавската равнина.

2.Релеф и полезни изкопаеми

Както се вижда и от снимките, релефът е равнинно-хълмист и платовиден. Средната над.височина е 178 м, като те се увеличава от запад на изток и от север на юг.
Подделя се на три части: Западна, Средна и Източна.

От полезните изкопаеми се срещат черни въглища в Добруджанския басейн, но те не се експлоатират. Запасите на нефт и природен газ са незначителни. Гипс има във Видинско, а каолин, кварцови пясъци и варовици в източната част.

3.Климат и води

Дунавската равнина е разположена в умерения климатичен пояс. Климатът е умерен – континентален. За формирането му, освен географското положението в умерения пояс, оказват влияние и широката връзка с континента, отвореността на Дунавската равнина на изток и североизток към Източноевропейската равнина. Влияние върху климата на Дунавска­та равнина оказва и отдалечеността й от големите водни басейни, особе­но от Атлантическия океан. Поради това от запад на изток климатът и придобива все по-континентални черти. За формирането на климата на Дунавската равнина оказват влияние и равнинният характер на релефа, позволяващ свободно придвижване на въздушните маси, малката надморска височина и разположението в съседство на Карпатската и Старопланин­ската верига. 
Средноянуарски температури са -2/-3° С, а средноюлските са 22/23 ° С.
Валежите са с пролетен максимум като намаляват от запад на изток.

Повечето реки водят началото си от Стара планина - Огоста, Вит, Осъм, Янтра; а други от Рила - Искър. Имат пролетно пълноводие? Защо?

Някои от реките в Лудогорското и Добруджанското плато пресъхват през лятото.

Дунавската равнина е богата на подземни води. Най-големи са Девненските извори.

4. Почви, растителност и животински свят

https://www.youtube.com/watch?v=G7xW9Iu0LvY

5.Стопанско значение

Природните условия в Дунавската равнина са позволили заселването й от дълбока древност. Равнинно-низинният и платовиден релеф в съчетание с континенталния климат и плодородните черноземни почви благоприятстват за развитието на растениевъдство, за специализация на областта в зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, лозарство. В нея се намира житницата на България - Добруджа. Добре развитото растениевъдство е основа за развитие на животновъдството - говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство, пчеларство. Земеделието е важна предпоставка за развитието на някои промишлени отрасли - мелничарска, маслодобивна, захарна, винодобивна, консервна, млекопреработваща промишленост.

 За съвременната селищна мрежа са характерни големи селища с обширни плодородни землища /тук се намират някои от най-големите села в страната/, градове разположени на голяма площ /Русе, Плевен, Шумен и др./

Равнинно-хълмистият характер на равнината и р.Дунав позволяват развитието на транспорта в областта - жп, шосеен, въздушен, речен.

Дейността на човека е причина за замърсяването на реките, почвите и въздуха.