Черноморско крайбрежие

,, Черно море. Пред нас се открива безкрайна морска шир, окръглена от хоризонта. Много пъти морето показва гладка като огледало повърхност. Друг път обаче то се  надипля от вълни - отначало малки, които постепенно се увеличават. Става бурно и тъмно. По бреговете му със страшна сила се разбиват прибойни вълни. Тогава отговаря на името, гагено му от гърците  - ,, аксейнос" (негостоприемно). През ясните летни дни над морето се извисява характерният син купол на небосвода. В редица случаи пропълзяват облаци, сенките на които бавно плуват по гладката повърхност на водата. Тя тогава е кобалтовосиня или водораслозелена. И гърците променят представите си за морето. То вече има нво име - ,, евксинос" ( гостоприемно море)"

                                                                     В. Попов

       Кои страни имат излаз на Черно море?

Змате ли, че  черноморският бряг е една от неизменените граници на България в неината над 1300 - годишна история......

Къде се намира Черноморското крайбрежие?

Простира се от север на юг

- особеното за областта е, че включва източните  части от различните природни области

-  Черноморския бряг обхваща ивица м/у 40-60 км.

Кое е особеното в разположението на       Черноморското крайбрежие?

Каква е бреговата линия?

Поделя се на:

> Северн бряг 

Стръмен  на места почти отвесен бряг:

- н. Картал до Варненски залив

- долината на р. Камчия до н. Емине

> Южен бряг

нисък бряг с по-обширни плажни ивици

- на юг от Бургаския залив

 Какви крайбрежни форми познавате?

Нашето Черноморие има ли голямо разнообразие?

-  скални носове - Калиакра, Емине

- малки полуостровчета  - Поморийският, Несебърският

- острови - Свети Иван, Свети Петър, Змийския остров и др.

 Природни особености на областта:Поделят се на три части

< Северна - от нос Картал - Варненския залив

< Средна - от Варненски залив до н. Емине

< Южна - на юг от н. Емине

     - Релеф - носи белезите на три природни области, които завършват на морския бряг:( равнинно - платовиден( от Дунавската равнина), хълмист и нископланински ( от Старопланинската област), низинен и нископланински ( от Тракийско - Странджанската обаст), преобладават плажни ивици, стръмни скалисти брегове и пещери, типични са свлачищата за северното крайбрежие.

     - Полезни изкопаеми - въглища (Доброджанското крайбрежие и Бургас), варовик и кварцов пясък в северната част, морска сол в ( Поморийско и Атанасовското езеро)

   - Климат -Умереноконтинентален на север със средиземноморски черти на юг с преходен характер в северните части 

 - Води

   Проследете в атласа кои реки се вливат в морето....  

реките Батова, Камчия, Ропотамо, Велека, Резовска и др.

. крайбрежни езера  - повечето от тях са образувани чрез преграждане на заливи или речни устия с пясъчна ивица.

. минерални извори

 

  - Почви, растения и животни 

от  север на юг с редуват - чрноземни, сиви горски, канелени горски почви, смолници и жълтоземи (Странджа)

- Доброджанското плато - на места е запазена  степна растителност

- Източна Стара планина - дъбови гори и  в Странджа  ( странджански дъб, зеленика, източен бук, лавровишня и др.) 

> Животни - сърни,глиган, разнообразие от птици ( яребица, пъдпъдъци, чайки, лалугери)

Защитени територии

Резерват ,, Калиакра"

Резерват ,, Камчия"

Резерват ,, Ропотамо"

Резерват ,, Водните лилии"

Резерват ,,Узунбуджак"

ПП ,, Странджа"

ПП,, Златни пясъци

              ------- Индивидуална задача---------

- Защо езерата край морето са любимо място за гнездене на крилатите пътешественици?

Направете,, ЛАПБУК"

                                Успех