Защитени територии в България

Обявявнето и грижата за защитени природни обекти е един от най-ефективните методи за опазване на биологичното разнообразие. Първите защитени територии у нас са обявени през 1933 г.. Това са резерватите "Силкосия" и "Парангалица". През 1934 г. е обявен първията национален парк на Балканаския полуостров - "Витоша". От 1998 г. в България действа Закон за защитените територии. В чл. 5 от закона  са описани шест вида защитени територии, които съответстват на международните норми.

1. резерват;

2. национален парк;

3. природна забележителност;

4. поддържан резерват;

5. природен парк;

6. защитена местност.