Релефообразуващи процеси в България - II част

Релефът на България е единствен и неповторим със своето многообразие от форми и тяхното пространствено разположение. Благоприятна предпоставка за развитие на различни стопански дейности, релефът се оказва необратимо нарушен от човешкото въздействие. За да не се унищожава онова, което релефообразуващите процеси са създали и моделирали хилядолетия, са необходими умереност, разум и рационално стопанско усвояване на релефа.

Съвременният релеф на България

   Съвременният релеф на България е изключително разнообразен. Той се е формирал в резултат на взаимодействието на едногенни и екзогенни процеси и явления, особено през последния неоген-кватернерен (неотектонски) етап от палеогеографското развитие на територията на страната.

Бихте могли да разгледате геоложката карта на България с по-голяма подробност, като я отворите тук.

  Неозойска ера -

- продължителност - около 70 млн. години

- същинско оформяне на съвременния релеф

- активизиране на Евроазиатската и на Африканската литосферна плоча

- проява на Алпо-Хималайско нагъване

- поява на Старопланинска младонагъната система, на север се оформя Мизийската плоча, а на юг - Рило-Родопски масив

- активна вулканска дейност и образуване на значителни находища на оловно-цинкови руди

- период на плиоцен - издигане на планини и потъване на оградните части, при което се образуват редица плитки водни басейни, в които се отлагат лигнитни въглища - Маришки, Ломски, Софийски, Елховски въглищен басейн

   Кватернерен период -

- последен в геоморфоложкото развитие на нашите земи

- период на плейстоцена - климатът в Северното полукълбо застудява, в резултат на което почти половината от Европа се покрива с континентален ледник

- високите части на Рила и Пирин - ледници от алпийски тип

- Дунавска равнина - льосова покривка

- периодични издигания на земната кора - речни тераси

- период на холоцен (настоящ етап от геоложкото развитие) - съвременни ландшафти, образуването на които е силно повлияно от човешката дейност.

   През неотектонския етап се оформят основните морфоструктури в България. Морфоструктурите представляват едри форми на релефа, възникнали на определен етап от тектонското развитие на земната кора под действие на вътрешните релефообразуващи процеси.

   На територията на България се отделят 4 морфоструктури - Мизийска плоча, Балканиди, Краищиди и Рило-Родопски масив. Те са почти успоредно разположени и посоката им на простиране е от запад-северозапад към юг-югоизток.

   Изменението на релефа във височина определя наличието на 5 височинни пояса. Средната надморска височина на България е 470 m.

Главни релефообразуващи процеси в единството и взаимодействие във времето и пространството

Ендогенни релефообразуващи процеси -

   Едногенните релефообразуващи процеси оформят едрите форми на релефа - морфоструктурите, и са свързани предимно с нагъвателните процеси, с колебателните движения на земната кора, както и с проявите на вулканска дейност и земетресения.

   Крайният резултат от дейността на едногенните релефообразуващи е заравняването на релефа и образуването на няколко билни и склонови заравнености в нашите планини, наречени денудационни заравнености, обогатяването му с нови разнообразни форми.

   В миналото по нашите земи се е проявявал активен вулканизъм, предимно подводен, а „най-младият“ в геоложко отношение вулкан у нас - Кожух, е разположен по течението на р.Струма в Санданско-Петричкото поле. Днес няма действащи вулкани на територията на страната ни.

Екзогенни релефообразуващи процеси

   Екзогенните релефообразуващи процеси чрез своето рушително, транспортно и акумулативно действие създават по-малките форми на релефа, наречени морфоскулптури.

- изветрително-денудационни процеси

   Изветрянето е дейност, която води до разрушаване на скалната повърхност и образуване върху разположените на земната повърхност пластове скали на различна по дебелина изветрителна покривка, състояща се от разрушен скален материал.

   Денудацията е съвкупността от процесите по пренасяне на изветрелия скален материал (оголване на скалите) и наслагването на ново по-ниско място.  Чрез денудацията се осъществява процес на заравняване на земната повърхност.  Формирани са и 6-7 речни и 3-4 морски тераси по Черноморското крайбрежие.

- денудационно-гравитационни процеси

   Денудацията може да се осъществява само под действието на гравитацията (срутища, свлачища) или в комбинация с някои от екзогенните сили – движещата се вода, въздух или ледени маси.

- ерозионно-акумулативни процеси

   Ерозията е процес на разрушаване на земната повърхност под влияние на течащата вода и вятъра.

- глациални (екзарационни) процеси

   Екзарацията е процес на разрушаване на земната повърхност и пренасяне на разрушения материал на ново място посредством движението на ледниците.

- абразионни процеси

   Абразията е рушителната дейност на океанската и морската вода, осъществявана чрез вълните, които рушат и видоизменят формите на брега.

- дефлационни процеси

   Дефлацията е рушителната дейност на вятъра и пренасяне на ново място на част от разрушения материал.

- карстови процеси

Това са процеси на изменение на земната повърхност под влияние на химичното въздействие на дъждовната вода, в зависимост от мястото на съдържащите карбонати скали. Когато те са на земната повърхност, се образуват повърхностни карстови форми. Когато скали, съдържащи карбонати, се намират под земната повърхност, се образуват подземни карстови форми.

   Дълго и сложно е антропогенното влияние върху релефа по нашите земи. То е свързано с различни стопански дейности като добив на полезни изкопаеми, земеделие, строителство, и се проявява като рушително и акумулативно. В първия случай се появяват негативни земеповърхни форми - кариери, изкопи, а във втория - позитивни - насипи, валове и др.

Стопанската дейност на хората - антропогенен фактор

   Релефът на България влияе на стопанската дейност чрез подбор на мястото на извършване на определена стопанска дейност, определяне на местоположението на стопанските обекти - заводи, транспортни съоръжения, форми и т.н. Той влияе върху стопанската дейност и чрез избора на специфичните начини на осъществяването на дейността. Например земеделието се развива върху наклонените склонове само чрез характерен начин на обработка на почвата - разораване на нивите напречно на наклона на склона, терасиране и т.н. Релефът влияе и върху продължителността на използването на природните ресурси.

ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ -