Води на сушата

Води на сушата

Преобладаващата част от водите на Земята - около 97% - се съдържат в Световния океан. Останалите 3% са на сушата. В зависимост от местоположението си спрямо земната повърхност те се поделят на подземни води и повърхностнотечащи  води - реки, езера, блата, ледници. 


Подземни води 

Река
Река

Подземни са водите, които се намират в порите, кухините и пукнатините на скалите на земните пластове, разположени в горната част на литосферата. Тези пластове се наричат водоносни. От тях се образуват извори. Те са мястото на естественото излизане на подземните води на земната повърхност. 

 

Подземните води преминават през водопропускливите пластове и скали и могат да се задържат в тях, ако отдолу има водонепропускливи пластове и скали. Могат да съдържат разтворени минерали и тогава се наричат минерални води. В България има много минерални извори - във Велинград, Сандански, София, Хисаря и др. 

 

Реки 

Делта
Делта
Естуар
Естуар

Река се нарича постоянно естествено течение на вода по най-ниската част на земната повърхност, в долина и корито, образувани от самата вода. Водата, която тече в реката, се събира от стичащи се по склоновете на долината валежни води и от извори. Реките водят началото си от извори, езера, блата и ледници. Обикновено след сливането на няколко ручея се образува река. Реката тече по посока на наклона на земната повърхност. Тя се влива в друга река, езеро, море, океан чрез устиеУстието на реката е мястото, където водите е се вливат в друг воден басейн. При простото устие няма промяна в ширината на речното корито. Когато последното, преди вливането на водата в друг воден басейн, се разклонява на няколко ръкава, разделени от много острови, се образува делта. Когато речното устие е от един удълбан от водата ръкав, с фуниеобразна форма, се нарича естуар

 

Реките, които се вливат в друга река, се наричат притоци. Те, в зависимост от страната, от която се вливат в реката, биват леви и десни. Например, река Искър е десен приток на Дунав. 

 

Водопад Ниагара, Северна Америка
Водопад Ниагара, Северна Америка

Територията, от която една река събира водите си, се нарича водосборен басейн. Границата, линията, която разделя стичането на валежните води в различни посоки, се нарича вододел. Най-ясно очертани са вододелите в планините. Те преминават по най-високите части. 

 

Коритото на някои реки преминава пред скални откоси, от които водата се спуска отвесно надолу. Такива места се наричат водопади /напр. Крушунски водопади/.

 

Най-дългата река на Земята е Нил в Африка - 6671 км. Най-голяма водосборна площ има Амазонка. През нея се оттича и най-голямо количество вода. 

 

Как се прави характеристика на река 

За да се направи характеристика на река, трябва да са известни някои данни и да се отговори на следните въпроси: 

 1. От къде извира реката? 
 2. В каква посока тече? 
 3. Къде се влива и какво е нейното устие? 
 4. Каква е дължината ѝ и кои са основните ѝ притоци? 
 5. Колко е голям водосборният ѝ басейн? 
 6. Какво количество вода се оттича през нея? 
 7. Кога са пълноводието и маловодието? 
 8. Има ли възможности за корабоплаване? 
 9. За какво се използват водите ѝ? 
 10. Какви по големи и известни градове има по нейните брегове? 

Езера 

Езеро Байкал
Езеро Байкал

Често пониженията на земната повърхност се запълват с вода от съседните склонове и от извори и се образува воден басейн. Естественият водоем, разположен в понижена част на земната повърхност, който няма пряка връзка с море или океан, се нарича езеро. Езерата се различават едно от друго. Те биват отточни, проточни и безотточни. 

Отточни езера са тези, от които извира река. В проточни езера се вливат река или реки и от тях извира река. Най-пълноводното езеро на Земята - Байкал, е проточно. В него се вливат 336 реки и извира една голяма река - Ангара. Безотточни езера са тези, от които не извира река. Такова езеро е Чад в Африка. 

Езерата се поделят също на крайречни - езера,които заемат части от стари речни легла /напр. ез. Сребърна/  ; крайморски - езера край морето  / напр. Поморийско езеро /; ледникови - на мястото на образуваните от ледници понижения в миналото / напр. Седемте Рилски езера/; язовири - изкуствени езера .

 

Блата 

Блато е понижена част от земната повърхност, запълнена със застояла вода и обрасла с влаголюбива растителност. Дъната на блатата са покрити с тиня. Блатата са най-разпространени в земите около Северната полярна окръжност и в екваториалния пояс. 

 

Ледници 

Ледник
Ледник

Ледник се нарича разположен на земната повърхност, естествено образуван чрез промяна на снега, лед. Ледници има в местата със студен климат, когато валежите от сняг са повече от топенето на снега и неговото изпарение. Там натрупаният сняг се уплътнява и втвърдява и постепенно се превръща в лед. Целият континент Антарктида и почти целият остров Гренландия са покрити с ледници. Те се движат към морето. Когато го достигнат, част от леда се откъсва и се образуват айсберги - плаващи ледени планини. В миналото у нас в планините Рила и Пирин е имало ледници. 

 

Хидрограма на река 

Хидрограма на р. Дунав
Хидрограма на
р. Дунав
Хидрограма на р. Тибър
Хидрограма на
р. Тибър

Хидрограмата е графично изображение на количеството вода, което се оттича през речното корито в определено място. Тя е с правоъгълна форма. Може да изобразява оттока на реката по месеци и по сезони. Когато е по месеци, за всеки месец има стълбче, което посочва какво е водното количество. При хидрограма, изобразяваща валежите по сезони, месечните количества са сборувани по месеците. 

 

Как се прави анализ на хидрограма 

За да се направи анализ на хидрограмата, е необходимо да се отговори на следните въпроси: 

 1. На коя река и при коя станция е измерен водният отток? 
 2. През кой месец има най-голям отток? 
 3. През кой месец има най-малък отток?
 4. През кой годишен сезон речният отток е най-голям? 
 5. През кой годишен сезон речният отток е най-малък? 
 6. Как влияе този речен отток на стопанската дейност на хората? 

Стопанско значение и опазване на водите 

Незамърсените реки и езера и повечето от подземните води се използват за водоснабдяване на селищата. С тях се напояват и земеделските култури. Големите реки, особено тези в планините, се използват за производство на електричество. Минералните води лекуват редица болести. 

 

В големите реки и езера плават кораби. Някъде са прокопани канали. Например, чрез канали Волга е свързана с пет морета. Водите на сушата са привлекателни за туристите. 

 

Запомнете: Водите на сушата са разположени в земните пластове и върху земната повърхност. Повърхностнотечащите води са с постоянно естествено течение. Реките имат водосборни басейни, извори, течение, устие, притоци, пълноводия и маловодия. Езерата са естествени водоеми, образувани в понижения на земната повърхност, запълнени с вода. Блатата са образувани в понижения на земната повърхност, запълнени със застояла вода и обрасли с влаголюбива растителност. Ледниците представляват естествено движещ се по земната повърхност лед. Хидрограмата е графично изображение на количеството вода, което се оттича през речното корито в определено място. 

 

Знаете ли, че...

 • Водите на две от най-големите реки в Южна Америка - Амазонка и Ориноко са свързани помежду си чрез река Касикяре. Тя е дълга 410 км и се съединява с река Рио Негру, която е приток на река Амазонка. Река Касикяре е плавателна. 
 • Има реки, които никъде не се вливат. Те губят своите води по течението, обикновено в пясъците на пустините. Такива са реките Мургаб в държавата Туркменистан и Чу в Казахстан. Има езеро, в което водата е и сладка, и солена. Това е безотточното езеро Балхаш в Средна Азия. Полуостров Саръесик разделя езерото на западна и източна част, свързани с проток. На дъното на протока има висок подводен гребен. В западната част се влива голямата река Или и поради това водата е прясна. В източната част се вливат незначителни реки и водата е солена.


Интересно
Фонтаниращите извори 

Гейзер
Гейзер

В места, където в миналото е имало или все още има вулканична дейност, под влияние на топлината на вулканичното огнище водата се нагрява над 100"С и се образува пара. През известно време, поради нарастването на налягането, над земната повърхност избликва фонтан гореща вода и пара. Времето между отделните изхвърляния (изригвания) е от една минута до няколко месеца. Тези извори се наричат гейзери. Най-известните в света гейзери са разположени в Исландия, Камчатка (в Русия), Йелоустон (в САЩ), Нова Зеландия. Гейзерът Екселсиор в Йелоустон изхвърля вода до 90 м височина.

 

Основни понятия: води на сушата, подземни води, реки, водосборен басейн, притоци, устие, делта, естуар, езера, блата, ледници

 

Въпроси и задачи: 
1. Направете характеристика на реките Дунав, Искър и Марица. За въпросите, на които не можете да отговорите, потърсете други източници на информация освен вашите досегашни знания.
2. На картата на България или по атласа открийте реките, които извират от България, текат през българските земи и се вливат в река Дунав.
3. Какво е ледник и къде на Земята има най-много ледници?
4. Анализирайте хидрограмите на река Велека и река Марица.