Водите на сушата

1. Кои са водите на сушата?

А. Подземни води (минерални и изворни)

Б. Повърхностни води (реки, водопади, езера, блата, язовири, ледници)

2. Кои са елементите на речната система?

А. Извор

Б. Устие (делта, естуар)

В. Главна река

Г. Приток

Д. Вододел

3. Какво е предназначението на повърхностните води?

А. Част от кръговрата в природата 

Б. За напояване

В. За битови цели

Г. За риболов

Задача: посочете на физическата карта на света местоположението на най-големите водни обекти.